میخوام مثل هم باشیم!!!... یه جوری که انگار یکی بشیمممم!!!...ولی... نهه...یکی شدن با مثل هم بودن فرق داره...❤️


[عکس توسط Roberto Aldrovandi]🍄🍄


توی یه چیزایی باید انقد شبیه هم باشیم که بوی همدیگه رو بدیم...ولی توی یه چیزایی باید انقد تفاوت داشته باشیم که قالب هم بشیم...🧩


💖انقد شبیه هم باشیم که همیشه هردوتامون اتفاقی یه جا پیدامون بشه و همو پیدا کنیم... انقد شبیه هم باشیم که هردوتامون ستاره ها رو به یه چشم ببینیم... انقد شبیه هم باشیم که وقتی باهم صحبت میکنیم...انگار هزار ساله که همو میشناسیم.... انقد شبیه هم باشیم که همزمان حواسمون پرت همدیگه بشه همزمان نگاهمون به هم گره بخوره. انقد شبیه هم باشیم که از یه مزرعه گل، یه دید رو برداشت کنیم...یه بو، یه لمس، یه هوا، یه نور ، یه رنگ...


💖انقد شبیه هم باشیم که قدمامون ناخودآگاه هماهنگ بشه... انقد شبیه هم باشیم که وقتی میریم خرید کادو برای دوست مشترک، بعد از تعارفات که هرچی شما بگین، نهه هرچی شما بگین... بعدش بفهمیم که هردوتامون یه چیزو میخواستیم بخریم...بخندیم ازین همه شباهت...ازین همه احساس آشنایی...من اشک شوق میریزم...تو چی؟باید باهم تفاوت داشته باشیم...خیلی تفاوت...خیلی خیلی تفاوت...تا بتونیم به هم نزدیک بشیم...باید دو قطب آهنربا باشیم تا همو جذب کنیم...


💕من باید موقع رد شدن از رودخونه کولت کنم...تو باید با ظرافت اتاق دوتایی هامونو بچینی...

💕تو باید با صدای مهربون، مهربونی رو بکاری، من باید با صدای محکم، به مهربونی بتابم...

💕تو باید بچه ها رو شیر بدی...من باید گهواره شونو بسازم...

💕تو بیشتر باید حواست به عاشقانه هامون باشه...من بیشتر باید حواسم به بودنمون باشه...

💕من باید خونه ی عشقو بسازم...تو باید به عشق معنا بدی...

💕من باید جلوی گلوله ها بایستم...تو باید پناه بگیری...بچه مون از کنار تو سر از خاک در میاره...تار بین من و تو انقدر محکم هست که پیک بین من و تو، بتونه روش راه بره...🕷️🕸️

تا مثل هم نباشیم که نمیشه به هم برسیم... این شباهت ها مارو به هم نزدیک میکنه...

تا دو قطبی نباشیم که نمیشه به هم برسیم...این تفاوت ها خود با هم بودنه...