خلاصه ما رفتیم تهشو پیدا کنیم ، فهمیدیم که خدا هست و اختیار رو آفریده ؛ ولی این که اختیار چطور کار میکنه معلوم نیست!


مشکل اینجاست که اگه بگیم اختیار هست ، "اگر.... آنگاه..." به مشکل برمیخوره. اگه بگیم جبره ، اصلا وجود داشتنمون به مشکل بر میخوره!

شاید کسی بخواد با حذف خدا ازین معادله ، این معادله رو حل کنه ، ولی این تو بمیری ازون تو بمیریا نیست😀.

 داستانش طولانیه ولی نهایتش میگن حقیقت یه چیزی بین این دوتاست . جواب منطقی هم براش نیست، فقط شاید جواب احساسی براش باشه، این که هم وجود رو احساس کنی و هم اختیار رو ...


 البته کنجکاوی رو هم داری حس میکنی، اینو چی میگی؟😃😃